Vzhledem k zásadním a rozsáhlým změnám ve všech dosavadních kurzech metodického zaměření ve všech typech studia sociologie, které se nově propojí a sjednotí do celého bloku na sebe navazujících kurzů od 1.ročníku bakalářského studia až po poslední ročník magisterského navazujícího studia (příp. až do doktorandského studia), dílčí kurz ve zde uvedené podobě se přestává vyučovat.      

Prozatím zde ponechávám stav výuky a podkladových materiálů z (posledního) letního semestru 2013/14 - jednak pro studenty, kteří kurz do této doby absolvovali, ale ještě neuzavřeli zápočtem, jednak jako podklad pro možný budoucí informační blok bez výuky (ukáže-li se jeho potřeba a užitečnost).

 

Průvodce strukturou bloku Informační gramotnost pro sociology (Metodika vědecké práce; Vědecká práce a informační zdroje)

Informační gramotnost pro sociology je blok zabývající se problematikou tzv. soft skills (zde aplikováno na sociologii) - tedy práci s informacemi cizími i vlastními.

Dvě části bloku jsou věnovány výuce, přesněji řečeno dvěma různým seminářům na dané téma - každý seminář má samostatný "šuplík", třetí je částí "informačního zázemí" pro oba typy seminářů, ale neomezuje se jen na potřeby této výuky.

První seminář byl doposud častěji označován jako Seminář k metodice vědecké práce, ale díky různým posunům v jednotlivých studijních programech se, bohužel, názvy množí a různí: kromě již uvedeného šlo o označení Vědecká práce a informační zdroje a Seminář k informační gramotnosti pro sociology. Obsah těchto povinných kurzů byl přitom rámcově stejný (základní obsahovou shodu ostatně naznačuje i stejný podtitul všech seminářů, a to Sociolog a (cizí) informace. Výuka semináře probíhala každý semestr - studenty 1.ročníku bylo vždy nutné rozdělit na dvě části vzhledem k tomu, že jejich počet by neumožňoval opravdu seminární formu výuky.

Druhý seminář byl volitelný (pro mé bakaláře či diplomanty ovšem "povinný" - v individuálních konzultacích by se probíraly stejné otázky a seminární forma je efektivnější), momentálně realizovaný nepravidelně a volně navazuje na seminář první, a to pod názvem Seminář k bakalářským a diplomovým pracím: Sociolog a (vlastní) informace.

Třetí část tohoto bloku je věnována informační gramotnosti (pro sociology) jako takové, jako problematice - bude obsahovat informace metodického, aplikačního a praktického charakteru k využití pro každého vysokoškolského studenta. Postupně zde budou doplňovány informace např. o time managementu, duševní hygieně, o knihovnách (hlavně těch majících slušné či ještě lepší zastoupení sociologické literatury), dále přehledy základní "pomocné literatury" ke studiu a zejména k psaní odborných textů (slovníky jednotlivých společenských věd, jazykové příručky atd.) a další informace. Všechny tyto informace se ale budou týkat (jak bylo řečeno) spíše informační gramotnosti jako takové s jen základní aplikací na sociologii - údaje o konkrétních informačních zdrojích o sociologii a sociologických problémech (učebnice, skripta, slovníky atd. o sociologii a ze sociologie; sociologické instituce; sociologické internetové zdroje a linky) jsou umístěny do bloku Sociologické varia (obecně a různě), a to především s ohledem na jiné "konzumenty" těchto informací, mimo okruh posluchačů výše uvedených dvou typů mých kurzů.